Köpvillkor – Företag

Köpvillkor – Företag

 

Definitioner

Bolaget är detsamma som F:a Thomas Etikett, Thomas Gustafson, organisationsnummer 550929-2974 Bolaget innehar f-skatt och momsnummer SE550929297401 Postadress Storgatan 12, 361 30 Emmaboda, Sverige samt e-post adress info@thomasetikett.se

Kunden är detsamma som en juridisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller inom näringsverksamhet.

1§ Tillämplighet

Dessa köpvillkor gäller mellan bolaget och kund till bolaget. I fall att svensk eller annan tillämplig lag föreskriver annat som är i konflikt med dessa villkor gäller inte berört villkor i detta avtal. Tillämplig svensk lag är Köplagen.

 

2§ Beställning

Beställning av produkt genomförs via internet på thomas@thomasetikett.se. Om inte annat överenskommits skriftligen parterna emellan. Beställning bekräftas via kundens anmälda mailadress.

 

3§ Betalning/priser

I samtliga priser ingår moms, fast fraktkostnad om 90:- tillkommer. Varorna faktureras med betalningsvillkor, 20 dagar netto. Vid för sen betalning debiteras förseningsavgift om 2 % / månad då betalning inte görs inom avtalad tid. Bolaget reserverar sig för slutförsäljning, eventuella prisändringar eller leveransproblem.

 

4§ Leveranstider/avbeställning

Bolaget levererar beställd vara så fort som möjligt och inom den tid som marknadsförs i samband med köpet. Beställningar bekräftas med leveranstid i samband med ordererkännande. Denna kontakt verkställs primärt via e-post av bolaget. I det fallet att leveranstiden inte upprätthålls kan kunden avbeställa ordern. Risken övergår på köparen, när produkten överlämnas till transportbolaget.

 

Bolaget förbehåller sig rätten att häva avtalet om produkten blir slutsåld. Vid avbeställning på grund av försening med leverans är det upp till kunden att påpeka och meddela bolaget om avbeställningen.

 

Kontakt skall ske med bolagets kundservice via e-post info@thomasetikett.se, eller skriftligen till Thomas Etikett, Storgatan 12, 361 30 Emmaboda.

 

5§ Äganderättförbehåll

Alla varor förblir bolagets egendom till dess att full betalning erlagts.

 

6§ Ansvar för fel

Bolaget friskriver sig ansvar för ren förmögenhetsskada till följd av köpeavtal mellan bolaget och kunden. Med ren förmögenhetsskada avses indirekt skada som t.ex. förlust i näringsverksamhet. Bolaget friskriver sig ansvar för att varorna går sönder eller att skador uppkommer p.g.a. felaktigt brukande av produkten. Följaktligen friskrivs ansvar för skador som kunnat undvikas av kunden vid normalt nyttjande av produkten enligt 2§.

 

7§ Reklamation

Vid reklamation av produkt skall kontakt ske med bolagets kundservice via e-post info@thomasetikett.se eller alternativt skriftligen till Thomas Etikett, Storgatan 12, 361 30 Emmaboda. Reklamationen skall innehålla uppgifter om varför kunden anser att produkten är felaktig och skall påtalas så fort felet upptäckes. Reklamationsrätten är för företag två (2) år efter inköpet enligt gällande svensk lagstiftning. Kvitto skall bifogas i försändelsen. Vidare står kunden för kostnaden för returförsändelsen vid reklamation.

 

8§ Force Majeure

Bolaget är ej förpliktat att fullfölja aktuellt avtal om det föreligger händelser utanför bolagets kontroll som t.ex. krig, naturkatastrof och stridsåtgärder på arbetsmarknaden som ej kunnat förutsägas vi avtalets ingående.

 

9§ Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Bolaget äger överföra, överlåta eller underkontraktera rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till kompetent tredje part. Kund äger endast göra så efter bolagets skriftliga samtycke.

 

10§ Avtalad skriftform

Andra överenskommelser skall göras skriftligen för att de skall vara gällande parterna emellan.